Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma OBUCHOWICZ KUCHNIE Waldemar Obuchowicz, Michał Obuchowicz z siedzibą w Zielonej Górze ul. Łężyca-Dolna 28 e-mail: .
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, w związku z zawartą umową sprzedaży i świadczeniem usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest realizacja zamówień i świadczenie usług, wykonywanie obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także marketingowych celem kierowania ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
 4. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży i świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży i świadczeniem usług.
 5. Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia.
 6. Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży i usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 7. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przygotowanie złożonego zamówienia, firmy współpracujące z Administratorem, takie jak transportowe, montażowe kurierskie i pocztowe.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz innych podmiotów